507  SPKT  III  
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
13-07-1918 Vbd1 15-12-1918 Vbd2 kbb  3# 23-03-1924 Lbd2 ??-01-1925 Lbd1
ph vD 5e)  biffage pp ms
  BATAVIA - DJOKJA  
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
00-00-1918 Vbd1 00-00-1918 Vbd2 kbb  3# 00-00-1918 Lbd2 00-00-1918 Lbd1
. . 6e)  biffage . .
  smalle balk              SPKT   C.   [afstand TC 5 mm]  
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
00-00-1918 Vbd1 00-00-1918 Vbd2 ksb1 00-00-1918 Lbd2 00-00-1918 Lbd1
. . biffage . .
  smalle balk              SPKT   C.   [afstand TC 7 mm]  
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
00-00-1918 Vbd1 00-00-1918 Vbd2 ksb2 00-00-1918 Lbd2 00-00-1918 Lbd1
. . dicht . .
  smalle balk              SPKT   C.   [afstand TC 9 mm]  
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
00-00-1918 Vbd1 00-00-1918 Vbd2 ksb3 00-00-1918 Lbd2 00-00-1918 Lbd1
. . biffage . .
  brede balk             SPKT   C.   [afstand TC 7 mm]  
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
00-00-1918 Vbd1 00-00-1918 Vbd2 kbb  3# 00-00-1918 Lbd2 00-00-1918 Lbd1
. . biffage . .
  brede balk                SPKT            [zonder punt]   
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
12-02-1927 Vbd1 12-02-1927 Vbd2 ksb2  3# 12-02-1927 Lbd2 12-02-1927 Lbd1
    5f)  dicht bv  
  DJOKJA - BATAVIA  
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
00-00-1918 Vbd1 00-00-1918 Vbd2 kbb  3# 00-00-1918 Lbd2 00-00-1918 Lbd1
. . 6f)  biffage . .
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X
X
XXXXXXXXXX
X
X
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
00-00-1918 Vbd1 00-00-1918 Vbd2 kbb  3# 00-00-1918 Lbd2 00-00-1918 Lbd1
. . biffage . .

 Earlier, Later, Better ? please send SCAN to the webmaster of ZWP